,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Провеждане на конкурс с предмет „Организиране на ученическото столово хранене в 153 Спортно училище „Неофит Рилски“

Публикувано на: 30/05/2016
RSS
Print this page
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  организира и провежда конкурс на основание  разпоредбите на Закона за общинската собственост. Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015г. на СОС, Заповед № СОA16-РД09-817/10.05.2016г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД16-РД92-5/26.05.2016г.  на кмета на СО район „Надежда“ с предмет „Организиране на  ученическото столово  хранене   в 153 Спортно училище „Неофит  Рилски“

Предмета на конкурса:

1.Отдаване под наем на  ученически бюфет и помещение за разливно хранене, находящ се в  153 Спортно училище „Неофит  Рилски“, с адрес , ул."Народни будители" №2,  гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1377.1219, АОС № 2041/04.02.2013г. с площ  38,00кв.м. начална наемна цена  25,00лв. без ДДС определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

 

 1.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,00 ч., от  30.05.2016г. до 29.06.2016 г./включително/

 

2.Цена на конкурсната документация   е 60/шестдесет/ лева с включено ДДС.

3.Гаранция за участие в конкурса 100,00/сто/ лева.

4.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 30.05.2016г. до 29.06.2016г. / включително/ от 08:30ч. до 16:00 ч.

5.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

6.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 30.05.2016г. до 29.06.2016г. / включително/ от 08,00 ч. до 16,00ч.

7.Конкурсът ще се проведе на 30.06.2015г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

8.В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-49, 02/495-17-98 отдел „ПНО“