,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Публично оповестен конкурс - Преместваеми обекти

Публикувано на: 25/05/2016
RSS
Print this page

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  организира и провежда  публично оповестен конкурс на основание чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.13 от Наредбата за общинската собственост, чл.1 т.2, чл.30, ал.1 и  чл.31,   от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС,Решение №325 по протокол №14 т.14/28.04.2016г. на СОС  и заповед № СОА16-РД98-31/17.05.2016г. на Кмета на Столична община.

1.Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части  от имот /терен/ публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти на територията на район „Надежда“ съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столична община, съгласно заповеди № РД-09-09-07/2011г. и № РД-09-09-40/2012г., както следва:

            1.1.Схема №46 за разполагане на 3 /три/ броя преместваеми обекти попадащи в УПИ ІІІ кв.8, местност „Свобода“, по действащ ПРЗ, одобрен с Решение №587 по протокол 51/24.10.2013г, ж.к.“Свобода“/междубл.33,бл.38ибл.39/,имот с идентификатор 68134.1377.2048 – АОС 2300/2015г.

                                        

Терен №1 – Бърза закуска  с площ 24,00кв.м., открита търговска площ – 6,00 кв.м.

- Начална конкурсна месечна  наемна цена 66,00 /шестдесет и шест/ лв. без ДДС

     

            Терен №2 – Пакетирани захарни изделия  с площ 12,00кв.м.

            - Начална  конкурсна месечна наемна цена 36,00 /тридесет и шест/ лв. без ДДС.

 

            Терен №3 – Продажба на плодове и зеленчуци с площ 12,00кв.м., открита търговска площ – 6,00 кв.м.

            - Начална конкурсна месечна  наемна цена 42,00 /четиридесет и два/ лв. без ДДС.

 

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от  25.05.2016 г. до 23.06.2016 г./включително/

3.Цена на конкурсната документация   е 60,00/шестдесет/ лева /с  ДДС/.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто/ лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 25.05.2016г. до 23.06.2016г. /включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

7.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 25.05.2016г. до 23.06.2016г /включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.

8.Конкурсът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

9.В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД