<< Към всички новини

Инвестиционно предложение: „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София“ по проект URBiNAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“

11/05/2023

Инвестиционно предложение: „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София“ по проект URBiNAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 

Столична община-район „Надежда“ съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София“ по проект URBiNAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“.

Информацията е достъпна на електронната страница на район „Надежда“, в раздел „Обяви и съобщения”, за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на район „Надежда“ – ул. „Кирил Дрангов“ № 55, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на район „Надежда“, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС