Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД19-РА50-32 / 13.08.19 г. на Гл. арх.на СО – район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР/– за УПИ XIX-249 , кв. 848, м.“Триъгълника”, СО – район „Надежда