,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява за прием на документи от кандидати за медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"

Публикувано на: 22/01/2016
RSS
Print this page

О Б Я В А
за прием на документи от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” в район „Надежда“

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № 2014BG05М90РО01-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа” и на основание писмо № BG 05-324/21.01.2016 г. от Ръководителя на проекта към Агенция за социално подпомагане, в район „Надежда“ - Партньор на АСП стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугата „личен асистент” по проекта.
От 01.02.2016 г. ще бъдат наети медицинските специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа“ подават Заявлениe по образец (Приложение №1) по настоящ адрес в район „Надежда“, от 22.01.2016г. до 26.01.2016 г. включително в сградата на район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов № 55, етаж 1, стая 112 , от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Към заявлението се прилагат следните документи:
- Документ за самоличност (за справка);
- Автобиография - по образец;
- Диплома за базово медицинско образование (копие);
- Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);
- Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът е трудово ангажиран);
- Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)
В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът ще бъде удължен до 29.01.2016г.
По проекта може да кандидатстват безработни, трудово заети лица или пенсионери. Комисия определена със заповед на Кмета на район „Надежда“ ще провежда интервю с кандидатите едновременно с подаването на документите.
Бланка на заявление, автобиография и длъжностна характеристика на медицински специалист, са приложени към настоящата обява.

 За допълнителна информация тел.: 0888 396 459, 02/495 11 37 Румяна Николова – Администратор на проекта 

Приложения:

1. Заявление за кандидатстване (Приложение1);
2. Автобиография образец;
3. Длъжностна характеристика