<< Към всички обяви и съобщения

аповед № САГ22-РА53-218/ 02.11.2022г. на Главния архитект на СО за разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.1356.32 и 68134.1356.15 по КККР

11/11/2022

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

     На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ22-РА53-218/ 02.11.2022г. на Главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.1356.32 и  68134.1356.15 по КККР на район „Надежда“, м.„Требич-Стопански двор“, СО-район „Надежда“.