Новини

<< Към всички новини

Заповед № РА50-480/ 11.05.2022г. на Главния арх. на СО за одобрен проект за ПУП - Изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ I„ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, кв. 4, м. НПЗ ,, Илиянци - запад“, район ,,Надежда“- СО

11/11/2022

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

     По реда на чл.18а, ал.10 от АПК, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица-СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1351.59, че със Заповед № РА50-480/ 11.05.2022г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ПУП - Изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ I„ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, УПИ V-477„ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ“ и контактен УПИ VII-843„ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ПАРКИНГ“, кв. 4, м. НПЗ ,, Илиянци - запад“, район ,,Надежда“- СО, за образуване на нов УПИ V-1004,1007„ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ“ по имотните граници на ПИ с идентификатори 68134.1351.1004 и 68134.1351.1007 по КККР, на остатъчен УПИ I„ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ и на нов УПИ VII-843„ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ПАРКИНГ“; Изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в нов УПИ V-1004,1007„ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ“, ПИ с идентификатори 68134.1351.1004 и 68134.1351.1007 по КККР, кв. 4, м. НПЗ ,,Илиянци - запад“, СО-район ,,Надежда“.