<< Към всички обяви и съобщения

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл.30 ал.1

08/11/2022

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.София -1220, ул.„Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл.30 ал.1 във връзка с  чл.31 ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата на Столичен общински съвет за  реда и условията  за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1 и ал.2 , от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за общинската собственост, чл.55 и чл.56, ал.1 от ЗУТ, чл.30, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните   елементи   и   за   рекламната   дейност   на   територията   на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1835/25.10.2022г. на кмета на Столична община и чл.46, ал.1, т.3 и т.12 от ЗМСМА, както следва:

Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлени имоти - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда, по одобрени схеми от гл. архитект на Столична община както следва:

1.Схема  №39  за поставяне на  2 броя преместваеми обекти район „Надежда“ ж.к. „Надежда“,  бул. „Ломско шосе“ №34  имот с идентификатор 68134.1382.2207. както следва:

            1.1. Терен № 3 – 6 кв.м. за поставяне на  павилион по типов проект със специфично конкурсно условие   за  търговия с  пакетирани хранителни стоки..

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 54,00 /петдесет и четири /лв.  без ДДС  

1.2. Терен № 4 – 6 кв.м. за поставяне на  павилион по  типов проект със  специфично конкурсно условие за  търговия с промишлени стоки.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 54,00/петдесет и четири / лв.  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов” 55, стая - 101 каса от 08.11.2022г. до 08.12.2022г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00ч. всеки работен ден.

            3.Цена на конкурсната документация е 60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00/сто/ лв.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване  от 08.11.2022г. до 08.12.2022г. / включително/ от 08,30ч. до 17,00ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район Надежда.

7.Оглед на общинският имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 09.12.2022г. от 10,00ч. в сградата на район „Надежда”, гр.София, ул.Кирил Драгов №55 етаж 3.

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 /петнадесет/ дни.

 

За информация: 024951139,60- РКТД