<< Към всички обяви и съобщения

На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РНД22-РА50-34/ 02.11.2022г. на Гл. архитект на СО-район „Надежда” е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение н

02/11/2022

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РНД22-РА50-34/ 02.11.2022г. на Гл. архитект на СО-район „Надежда”  е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VII-209,210 и УПИ XVII-211, кв. 840, м. “ж.к. Триъгълника-Надежда”, СО – район „Надежда“.