<< Към всички обяви и съобщения

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл.30 ал.1 във връзка с чл.31 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7, от Закона за общинската собствен

31/10/2022

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.София -1220, ул.„Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл.30 ал.1 във връзка с  чл.31 ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата на Столичен общински съвет за  реда и условията  за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7, от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1 и ал.4 от Наредбата за общинската собственост, чл.55 и чл.56, ал.1 от ЗУТ, чл.3 и чл.30, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните   елементи   и   за   рекламната   дейност   на   територията   на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, във връзка със Заповед № СОА21-РД09-979/15.07.2021г. на кмета на Столична община и чл.46, ал.1, т.3 и т.12 от ЗМСМА, както следва:

Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлени имоти - публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда, по одобрени схеми от гл. архитект на Столична община както следва:

                1.Схема  №55  за поставяне на 1 брой преместваем обект район „Надежда“   м. „бул. Ломско шосе“ кв.18  имот с идентификатор № 68134.1387.2072  както следва:

            1.1. Терен № 1 – Павилион по индивидуален проект-   покрита площ 18,00 кв.м.  и открита площ 40 кв.м.  с функционално  предназначение за  кафе.

             Начална конкурсна месечна  наемна цена  за покрита площ  18 ,00 кв.м. по 5,00 лв. на кв.м. – 90,00 /деветдесет /лв. и за открита  площ 40,00 кв.м. по 3,00 лв. на кв.м. – 120,00 /сто и двадесет / лева./, общо 210,00 /двеста и десет/ лв. без ДДС.

            2.Схема  №58  за поставяне на 1 брой преместваем обект район „Надежда“   м. „Триъгълника-Надежда“кв.861, попадащ в имот с идентификатор 68134.1387.2377   както следва:

            2.1. Терен № 1 – Павилион по типов проект-   покрита площ 18,00 кв.м.  и открита площ 40 кв.м.  с функционално  предназначение – пакетирани захарни изделия и кафе.

            Начална конкурсна месечна  наемна цена  за покрита площ  18 ,00 кв.м. по 5,00 лв. на кв.м. – 90,00 /деветдесет /лв. без ДДС и за открита  площ 40,00 кв.м. по 3,50 лв. на кв.м. – 140,00 / сто и четиридесет / лева  общо 230,00 /двеста и тридесет/ лева без ДДС.

            3.Схема №59 за поставяне на 1 брой преместваем обект район „Надежда“ ,м. „Надежда 2а и 2б“ кв.86,  попадащ в имот с идентификатор №68134.1382.2183 както следва:

            3.1. Терен № 1 – Павилион по типов проект-   покрита площ 24,00 кв.м.  и открита площ 40 кв.м.  с функционално  предназначение – пакетирани захарни изделия и кафе.

            Начална конкурсна месечна  наемна цена  за покрита площ  24 ,00 кв.м. по 5,00 лв. на кв.м. – 120,00 /сто и двадесет  /лв. без ДДС и за открита  площ 40,00 кв.м. по 3,50 лв. на кв.м. –140,00 /сто и четиридесет/ лева  общо 260/двеста и шестдесет/ лева без ДДС.

            4. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов” 55, стая - 101 каса от 31.10.2022г. до 30.11.2022г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00ч. всеки работен ден.

            5.Цена на конкурсната документация е 60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

           6. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00/сто/ лв.

           7.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване  от 31.10.2022г. до 30.11.2022г. / включително/ от 08,30ч. до 17,00ч.

           8. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район Надежда.

           9.Оглед на общинският имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.

           10. Конкурсът ще се проведе на 01.12.2022г. от 10,00ч. в сградата на район „Надежда”, гр.София, ул.Кирил Драгов №55 етаж 3.

           11. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 /петнадесет/ дни.

 

За информация: 024951139,60- РКТД