,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обявено Решение № 526 на СОС по протокол № 86/23.07.2015г. ПУП –ПРЗ на „Надежда 1а“, кв.19, УПИ ІІІ-2590,2592,2594 и УПИ ІV-496,497

Публикувано на: 07/10/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че в Държавен вестник бр.77 от 06.10.2015г. е обявено Решение № 526 на СОС по протокол № 86 от 23.07.2015г. относно ПУП –ПРЗ на „Надежда 1а“, кв.19, УПИ ІІІ-2590,2592,2594 и УПИ ІV-496,497.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.

 

 

 

Дата:06.10.2015г.