,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - удължаване на срок

Публикувано на: 18/09/2015
RSS
Print this page

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”

 СО район „Надежда“, на основание чл.31,ал.1 ал.2  и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СО15-РД-09-08-124/11.08.2015 г. на Кмета на Столична община, Протокол № 1 /17.09.2015г. на комисия назначена със заповед №РД-09-318/17.09.2015г. на Кмета на район Надежда  и  заповед № РД-09-319/17.09.2015г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи   и във връзка  чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

1. Удължава се  срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за срок от 10 /десет/ години както следва:

1.Схема  за поставяне на преместваеми обекти – главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Никола Жеков“

1.1. Обект №3 – площ 15 кв.м.

            Предназначение- автоматизирана обществена тоалетна

Начална конкурсна наемна цена - 2,50 лв. на кв.м.

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101  до 16,30 ч.,  до 05.10.2015 г./включително/

3.Цена на конкурсната документация е 60,00 /шестдесет/ лева с включено ДДС.

4.Гаранция за участие в конкурса 100 /сто/ лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване  до 05.10.2015 г./включително/  до 16,30 ч.

 6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж .

7.Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден до 05.10.2015 г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.

8.Конкурсът ще се проведе на 06.10.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД