,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване на „НПЗ Илиянци запад“ и кв. „Илиянци“ в обхвата на бул. Рожен от жп линия „Биримирци - Волуяк“ до Северна скоростна тангента

Публикувано на: 14/09/2015
RSS
Print this page
На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че в Държавен вестник бр.70 от 11.09.2015г. е обявено Решение № 542 на СОС по протокол № 86 от 23.07.2015г. относно ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване на „НПЗ Илиянци запад“ и кв. „Илиянци“ в обхвата на бул. Рожен от жп линия „Биримирци - Волуяк“ до Северна скоростна тангента, район Надежда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.

Обявление - държавен вестник