Новини

<< Към всички новини

Правила за компенсации на разходите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст

28/09/2022

Правилата са еднакви, но разнопосочната практика при администрирането на процеса по определяне и изплащане на компенсациите в различните районни администрации е повода Министерство на образованието да уточни прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането  обучението на децата, които не са приети в детски градини или училища поради липса на свободни места.

С Писмо от Министерство на образованието до районните администрации и с вх. №РНД22-ДИ04-172/19.09.22г. в район "Надежда" са дадени следните допълнителни пояснения:

"На основание чл.283, ал.12 от Закона за предучилищното и училищното образование, на компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата. В дните, когато децата не са посещавали детската градина, извършените разходи, заплатени на детската градина, не са пряко свързани с отглеждането и обучението им, поради което следва да се преизчисли базата за определяне размера на компенсацията. Преизчисляването се извършва, като размерът на заплатената такса се намали пропорционално на дните на посещение спрямо броя на работните дни в месеца в случаите, когато договорената месечна такса е заплатена в пълен размер на детската градина. В случаите, когато размерът на преизчислената по описания начин такса надвишава определения със заповед на министъра на образованието и науката максимален месечен размер на компенсацията, на родителите се изплаща максималният й размер. Когато размерът на преизчислената такса е по-нисък от определения със заповед на министъра на образованието и науката максимален месечен размер на компенсацията, родителите се компенсират с размера на преизчислената такса."

До момента район „Надежда“ е изпълнявал изискванията за преизчисляване на компенсациите като изискваше информацията по служебен път, но това забавяше администрирането на процеса.

За коректното определяне на размера на компенсацията и получаване на цялата информация за учебната 2022/23г. е необходимо родителя да приложи към подадените документи и бележка от детската градина за присъствените дни от месеца, която не е упомената в нормативните документи.

Изискването ще бъде публикувано на сайта и фейсбук страницата на район „Надежда“.