,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Прием на конкурсни документи - удължаване на срок

Публикувано на: 09/09/2015
RSS
Print this page

СО район „Надежда“ на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО15-РД-09- 08-86/30.06.2015г.  на Кмета на Столична община, Протокол № 1 /08.09.2015г. на комисия назначена със заповед №РД-09-307/08.09.2015г. на Кмета на район Надежда  и  заповед № РД-09-308/08.09.2015г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи   и във връзка  чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

1. Да се удължи срока за приемане на конкурсни документи на част от имот публична общинска собственост до 16,30 ч. на 23.09.2015 г./включително/  както следва:

             Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост както следва:

- 2 /два/ броя помещения на 2-ри етаж /помещение №1 с площ 14,40 кв.м. и помещение № 2 с площ 33,30 кв.м./ с обща площ 47,70 кв.м. в сграда с идентификатор 68134.1371.2022.3, находяща се на адрес:гр.София, район „Надежда”, кв.Илиянци, бул. Рожен 61, АОС №127/17.03.1997г.   със специфично конкурсно условие „ за поставяне на техническа апаратура за осъществяване на телекомуникация”.

Начална конкурсна наемна цена – 520,00  /петстотин и двадесет/ лв.  без ДДС

/10,90 лв. на кв.м./

 

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов” №55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., до 23.09.2015 г./включително/

3.Цена на конкурсната документация   е 60,00/шестдесет/ лева /с  ДДС/.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване до 23.09.2015 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

 6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   .

7.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден  до 23.09.2015 г. / включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.

8.Конкурсът ще се проведе на 24.09.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

 

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД