,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - удължаване прием на документи

Публикувано на: 26/08/2015
RSS
Print this page

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”

 СО район „Надежда“,на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СО15-РД-09-08-95/10.07.2015 г. на Кмета на Столична община, Протокол № 1 /25.08.2015г. на комисия назначена със заповед №РД-09-291/25.08.2015г. на Кмета на район Надежда  и  заповед № РД-09-293/25.08.2015г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи   и във връзка  чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

1. Удължава се  срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за срок от 10 /десет/ години както следва:

2.Схема №31 кв.36, местност „Толстой“, ул.Й.Хаджиконстантинов и ул. Ген.Жостов

            2.1. Павилион №1 -6 кв.м. – с предназначение – продажба на цветя.

            2.2. Павилион №2 -6 кв.м. – с предназначение – печатни изделия.

Начална конкурсна наемна цена – 4,50 лв. на кв.м.

3.Схема№51 кв.10, м. „НПЗ Илиянци - запад“ – последна спирка на автобус 83

4.1. Павилион №1 -4 кв.м. – с предназначение – санитарен възел към спирка на МГТ.

Начална конкурсна наемна цена – 4,00 лв. на кв.м.

4.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от  26.08.2015 г. до 09.09.2015 г./включително/

5.Цена на конкурсната документация е 120 /сто и двадесет/ лева с включено ДДС.

6.Гаранция за участие в конкурса 100 /сто/ лева.

7.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 26.08.2015 г. до 09.09.2015 г./включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

 8.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж .

9.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 26.08.2015 г. до 09.09.2015 г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.

10.Конкурсът ще се проведе на 10.09.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД