,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс за поставяне на преместваеми обекти – главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Никола Жеков“

Публикувано на: 17/08/2015
RSS
Print this page

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  организира и провежда  публично оповестен конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.1 т.2,   чл.30, ал.1 и  чл.31,   от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, чл.3, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните   елементи   и   за   рекламната   дейност   на   територията   на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/,решение №588 на СОС  от 23.07.2015г.  и заповед №  СО 15-РД-09-08-124/11.08.2015г. на Кмета на Столична община.

1.Схема  за поставяне на преместваеми обекти – главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Никола Жеков“

1.1. Обект №3 – площ 15 кв.м.

            Предназначение- автоматизирана обществена тоалетна

Начална конкурсна наемна цена - 2,50 лв. на кв.м.

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от  17.08.2015 г. до 16.09.2015 г./включително/

3.Цена на конкурсната документация   е 60,00/шестдесет/ лева /с  ДДС/.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто/ лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 17.08.2015 г. до 16.09.2015 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

 6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

7.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 17.08.2015 г. до 16.09.2015 г. / включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.

8.Конкурсът ще се проведе на 17.09.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

9.В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД