Новини

<< Към всички новини

Компенсации на разходите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст

26/08/2022

Считано от 01.09.2022 г. при условията и по реда на Постановление № 231 на Министерски съвет от 1 август 2022г. /обн. ДВ.бр. 62 от 5 август 2022г./  се компенсират разходите на родителите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които поради липса на свободни места не са приети общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Средствата се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1.Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина, в чиито прилежащ район се намира настоящият му адрес, по ред  определен от съответната община и не е прието поради липсата на свободни места;

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли или яслени групи на общински или държавни детски градини в прилежащия район;

4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл.71 ал.1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средствата;

5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Родителите, които желаят да получат компенсиране при условията и по реда на това постановление подават :

1.   Заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето – Образец

2.   Искането, с което родителите декларират, че са изпълнени изискванията и посочват предпочитания начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банкова сметка

3. Декларация за родителско съгласие за дете във връзка с Приложение №1, към чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет- Образец

Към искането се прилагат документи, удостоверяващи извършените от родителите разходи както следва:

1.    Договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частна детска ясла или частна детска градина с яслени групи или договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и физическо лице;

2.    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон или документи за изплатено възнаграждение по сключения договор с физическо лице – платежно нареждане или разходен касов ордер;

3.    Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл.16, ал.1, т.1,3 и 4 и ал. 3-5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях – по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица;

4.    Копие от документи, удостоверяващи че физическото лице, страна по договора, отговаря на изискванията по чл. 10, ал.1 и чл. 11, ал.1 от Наредба № 26 – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висще образование по специалност „Предучилищна педагогика“

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

Документите се подават в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране. За район „Надежда“  в Деловодство на  адрес: ул. „Кирил Дрангов“ 55. (работно време от 8.30 до 17.00 ч.)

Общината извършва проверка за наличието на условията и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:

1.    Настъпи промяна в обстоятелствата по чл.3, ал.1, т. 1,4 и 5 от постановлението;

2.    Родителят откаже да запише детето си на предложено от общината място в детска ясла или градина, в които детето е кандидатствало.

В тези случаи средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.