,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс за отдаване под наем

Публикувано на: 07/08/2015
RSS
Print this page

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

 

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  организира и провежда  публично оповестен конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.1 т.2,   чл.30, ал.1 и  чл.31 ал.1, ал.2 и ал.3   от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на  СОС ,решение №350 на СОС  от 11.06.2015г.  и заповед №  СО 15-РД-09-08-86/30.06.2015г. на Кмета на Столична община.

            1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост както следва:

- 2 /два/ броя помещения на 2-ри етаж /помещение №1 с площ 14,40 кв.м. и помещение № 2 с площ 33,30 кв.м./ с обща площ 47,70 кв.м. в сграда с идентификатор 68134.1371.2022.3, находяща се на адрес:гр.София, район „Надежда”, кв.Илиянци, бул. Рожен 61, АОС №127/17.03.1997г.   със специфично конкурсно условие „  за поставяне на техническа апаратура за осъществяване на телекомуникация”

Начална конкурсна наемна цена – 520,00  /петстотин и двадесет/ лв.  без ДДС

/10,90 лв. на кв.м./

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от  07.08.2015 г. до 07.09.2015 г./включително/

3.Цена на конкурсната документация   е 60,00/шестдесет/ лева /с  ДДС/.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 07.08.2015 г. до 07.09.2015 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

 6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

7.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 07.08.2015 г. до 07.09.2015 г. / включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.

8.Конкурсът ще се проведе на 08.09.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

9.В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД