,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Публично оповестен конкурс - преместваеми обекти

Публикувано на: 22/07/2015
RSS
Print this page

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда публично оповестен конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.1 т.2, чл.4 ал.3, чл.30, ал.1 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, чл.3, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/,решение №385 на СОС от 25.06.2015г. и заповед № СО 15-РД-09-08-95/10.07.2015г. на Кмета на Столична община.
1.Схема за поставяне на преместваеми обекти – главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Никола Жеков“
1.1. Обект №1.1– зона за атракционно съоръжение до 50 кв. м.
Начална конкурсна наемна цена - 3,50 лв. на кв.м.
1.2 Обект №2.1 – търговски обект с целогодишен режим със зона за маси за консумация на открито- 36 кв.м. покрита площ и 60 кв.м. открита.
Начална конкурсна наемна цена – 3,00 лв. на кв.м.
2.Схема №31 кв.36, местност „Толстой“, ул.Й.Хаджиконстантинов и ул. Ген.Жостов
2.1. Павилион №1 -6 кв.м. – с предназначение – продажба на цветя.
2.2. Павилион №2 -6 кв.м. – с предназначение – печатни изделия.
2.3. Павилион №3 -6 кв.м. – с предназначение – пакетирани хранителни стоки.
Начална конкурсна наемна цена – 4,50 лв. на кв.м.
3.Схема №34 кв.56а, м. „Толстой“ ул. Ген.Никола Жеков до бл.3
3.1. Павилион №1 – 20 кв.м. – покрита площ и 30 кв.м. – открита площ, с предназначение – кафе и пакетирани хранителни стоки.
Начална конкурсна наемна цена – 4,00 лв. на кв.м.
4.Схема№51 кв.10, м. „НПЗ Илиянци - запад“ – последна спирка на автобус 83
4.1. Павилион №1 -4 кв.м. – с предназначение – санитарен възел към спирка на МГТ.
Начална конкурсна наемна цена – 4,00 лв. на кв.м.
5.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от 22.07.2015 г. до 24.08.2015 г./включително/
6.Цена на конкурсната документация е 120 /сто и двадесет/ лева с включено ДДС.
7.Гаранция за участие в конкурса 100/сто лева.
8.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 22.07.2015 г. до 24.08.2015 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.
9.Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
10.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 22.07.2015 г. до 24.08.2015 г. / включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.
11.Конкурсът ще се проведе на 25.08.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.
12.В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.
За информация:тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД