,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обявено изработването на проект за ПУП - парцеларен план за инженерна инфраструктура за трасе и технологични площадки на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, преминаващ през територията на гр. Нови Искър, кв. Требич, с. Мировяне и...

Публикувано на: 13/07/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.128, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава, че изработения проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура за трасе и технологични площадки на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, преминаващ през територията на гр. Нови Искър, кв. Требич, с. Мировяне, с. Мрамор, с. Доброславци и с. Житен, частите от който са изложени по местонахождение в райони „Нови Искър“, „Връбница“ и „Надежда“ е обявен в  „Държавен вестник“ бр.52 от 10.07.2015г.

Заинтересуваните могат да обжалват плана по реда на чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“.