Новини

<< Към всички новини

Заключителна дискусия за представяне на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/, кв. 28, м. ,, Толстой“

29/06/2022
Card image cap

Заключителна дискусия за представяне на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/, кв. 28, м. ,, Толстой“, СО - район ,,Надежда“.

 

На 28.06.2022г. (вторник) от 17:00 ч. в сградата на СО - район „Надежда“ беше планирана заключителна дискусия за представяне на проекта за Изменение на действащият подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-810 „ЗА СПОРТ, ЗАБАВЛЕНИЯ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ“, ПИ с идентификатор 68134.1381.810 по КККР и Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ от о.т.37 до о.т.35 и от о.т.35 до о.т.34, кв. 28, м. ,, Толстой“, СО - район ,,Надежда“, с цел по-широко разбиране, съгласие и подкрепа за реализация на проекта на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.22, ал.4 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община ( Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. ).

 

Заключителната дискусия не се състоя, поради отсъствието на заинтересовани лица, живеещи в бл. № 64. На срещата присъстваха проектантът арх. Николай Няголов,  инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, главният  архитект на СО – район „Надежда”, арх. Димо Александров.

 

Това беше втората планирана среща за обсъждане на проекта.Писмени становища по проекта можеха да се подават до 23.06.2022г. по реда на чл.23 от НРНПООСО.

 

Припомняме, че проектът беше представен публично на 14.07.2022 г. в Заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308, като основната цел на срещата беше да бъдат изразени становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от името на  обществеността. Същият беше изложен в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация.

Протоколът от заключителната дискусия може да видите тук