<< Към всички обяви и съобщения

Инвестиционно предложение- „Радстрой Надежда“ ЕООД

26/07/2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, район „Надежда“ съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

“Външно топлозахранване и абонатна станция за „Жилищна сграда с гаражи“, гр. София, СО-район „Надежда“, УПИ V-1354, кв. 43, м. „Надежда 4“, ул. „Бял люляк“ № 25, с възложител „Радстрой Надежда“ ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

Обява

по чл.4 ал.3 от наредба