<< Към всички обяви и съобщения

Писмо относно Заповед с рег. № СОА22-РД09-1131/29.06.2022 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед с рег. № СОА20-РД09-2741/30.10.2020 г. за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г., за изискванията и контрола върху дървесината, която