<< Към всички новини

Обявяване на Заповед № РНД22-РА50-26/ 19.07.2022г. на Гл. архитект на СО-район "Надежда"

19/07/2022

 

 

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

         На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО-р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РНД22-РА50-26/ 19.07.2022г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” е допуснато изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ XVII-267 и УПИ XХ-267, ПИ с идентификатор 68134.1371.267 по КККР на гр. София, кв. 8, м. “кв. Илиянци“, СО–район „Надежда“, като се предвижда обединяване на УПИ XVII-267 и УПИ XХ-267 в един урегулиран поземлен имот и образуване на нов с отреждане „за жилищно строителство“–УПИ ХVII-267“ЗА ЖС“, кв.8, м.“кв. Илиянци“, СО-район „Надежда“; Изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за нов УПИ ХVII-267“ЗА ЖС“, кв. 8, м. “ кв. Илиянци“, СО – район „Надежда“, ПИ с идентификатор 68134.1371.267 по КККР на гр. София, като се предвижда надстройка и пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда с максимална кота корниз 10м.