<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-614/ 27.06.2022г. на Гл. арх. на СО за разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-изменение на план за улична регулация /ИПУР/ кв.25, м.„Северен парк“

15/07/2022

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

     На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-614/ 27.06.2022г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на улица между о.т.4-о.т.6; заличаване на улица между о.т.6-о.т.6а и създаване нова улица между о.т.6-/нова/о.т.6б-/нова/о.т.6в-/нова/о.т.6г; изменение на план за регулация на УПИ I“ЗА ПАРК“, кв.25, м.„Северен парк“ и на УПИ XVI-1296, кв.8, м.„ж.к. Свобода“, ПИ с идентификатори 68134.1377.1296, 68134.1377.2066, 68134.1377.2006, 68134.1377.2027, 68134.1377.1266 и 68134.1377.2003 по КККР, план за застрояване /ПЗ/ за нов УПИ V-1266,2027“ЗА ЖС“, кв. 8а, м.“ж.к.“Свобода“ и изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ XVI-1296, кв.8, м.„ж.к. Свобода“, СО-район „Надежда“.