<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД22-РА50-25/ 01.07.2022г. на Гл. архитект на СО-район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I–714“ЗА ЖС“, кв. 46, м.“Надежда 4“, СО-район „Надежда“

01/07/2022

 

 

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РНД22-РА50-25/ 01.07.2022г. на Гл. архитект на СО-район „Надежда”  е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I–714“ЗА ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.1384.714, кв. 46, м.“Надежда 4“, СО-район „Надежда“, като се предвижда разделяне на УПИ I-714“ЗА ЖС“ и образуване на  нов УПИ I-714“ЗА ЖС“ и нов УПИ XIV-714“ЗА ЖС“, кв. 46, м.“Надежда 4“, СО-район „Надежда“; Изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за нов УПИ I-714“ЗА ЖС“ и нов УПИ XIV-714“ЗА ЖС“, кв.46, м.“Надежда 4“, СО-район „Надежда“, като се предвижда ново свързано  средноетажно застрояване с преход в етажността /М+4 / и /М+4+Т/.