Новини

<< Към всички новини

Обществено обсъждане за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/, кв. 28, м. ,, Толстой“, СО - район ,,Надежда“.

18/06/2022
Card image cap

Обществено обсъждане за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/, кв. 28, м. ,, Толстой“, СО - район ,,Надежда“.

На 14.06.2022г. (вторник) от 17:00 ч. се проведе обществено обсъждане за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-810 „ЗА СПОРТ, ЗАБАВЛЕНИЯ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ“, ПИ с идентификатор 68134.1381.810 по КККР и Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ от о.т.37 до о.т.35 и от о.т.35 до о.т.34, кв. 28, м. ,, Толстой“, СО - район ,,Надежда“.

Проектът беше представен публично в Заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308, като основната цел е да бъдат изразени становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от името на  обществеността.

На срещата присъстваха проектантът арх. Николай Няголов,  инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, главният  архитект на СО – район „Надежда”, арх. Димо Александров, както и представители от бл. 64 в жк Толстой.

Проектът е изложен в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – главен архитект на отдел „УТКР“ на СО -  район „Надежда“.

Писмени становища по проекта могат да се подават до 23.06.2022г. по реда на чл.23 от НРНПООСО в деловодството на СО - район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 28.06.2022г. от 17:00ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.