,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Данъчна служба – Надежда

RSS

Данъчните задължения на гражданите на район „Надежда”  се заплащат в Данъчна служба – район „Надежда”

 

ДТ "Надежда и Връбница"

адрес: ул. ''Траен мир'' № 1

02 904 11 87 - Снежка Белова, Началник отдел МДТ "Надежда и Връбница"

02 904 11 88, 02 904 11 91, 02 904 11 93 - Инспектори

Работно време – 8.30-17.30 ч.

https://sonet09.sofia.bg/WSClient/pages/obligation.jsp

Вноски по сметките на отделите за местни данъци и такси на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” към Столична община по банков път:

Отдел “НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА” - ПРИХОДИ:

BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF

IBAN за приходи: BG 70 SOMB 9130 84 275774 44

Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък

              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти

              44 22 00 Данък върху наследствата

              44 23 00 Данък върху превозните средства

              44 24 00 Такси за битови отпадъци

              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин

              44 34 00 Други данъци

              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети

              44 80 13 Такси за притежаване на куче

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Заплащането се извършва, както следва:

 

Образци на документи – линк към Столична община