GPS устройствата за хора с деменция

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 250 БР. GPS УСТРОЙСТВА НА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ,
ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В ПРОБЛЕМИ С ОРИЕНТАЦИЯТА И РИСК ОТ ЗАГУБВАНЕ

 

Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Чрез инициативата се стремим да осигурим подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки, както и да повишим осведомеността на обществеността относно деменцията.

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1. Да са получили резултат от MMSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т.е. обхващат се хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;

2. Да имат:

  • настоящ адрес на територията на Столичната община или
  • постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън границите на Столичната община;

3. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с MMSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такава;
  3. Декларация (по образец) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;
  4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

Документите се подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

Документите могат да бъдат подадени:

  • в Столичната община – ул. „Московска“ №33, фронт офис;
  • в съответната районна администрация;
  • по електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението на e-mail: gps.kandidatstvane@sofia.bg

Лице за контакт: Андреа Ружева – старши експерт, тел. 0886 004 339, email: a.ruzheva@sofia.bg

С подробните правила за предоставяне на устройствата можете да се запознаете ТУК