Ръководство

Кмет

Инж. Димитър Димов

Инж. Димитър Димов

Заместник-кметове

Мая Благоева

Мая Благоева

Заместник - кмет на район "Надежда"

Отговаря за общата администрация на района контролира дейността на отделите: "Финансово – счетоводна дейност и човешки ресурси" и отдел „Образование, култура, спорт и социални дейности”


Виктория Раловска - Павлова

Заместник - кмет на район "Надежда"

Отговарящ за специализираната администрация контролира и координира  дейността на отделите ”Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология", „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” и  и отдел "Правно – нормативно обслужване"

Секретар на район "Надежда"

Вяра Арнаудска

Вяра Арнаудска

Секретар на район „Надежда“

Организира, координира и контролира дейността на отдел „Административно и информационно обслужване”, както и функционирането на районната администрация за точното спазване на нормативните актове.