Декларации съгласно чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Всички служители на район „Надежда“ са изпълнили задължението за попълване на декларациите съгласно чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и се води регистър на подадените декларации, като по отношение на декларациите за имущество и интереси, публична е само частта за интересите съгласно 37, ал.1, т.12-14 от ЗПКОНПИ

Декларации 2020:

 

Служители по КТ

Декларация 1

 

Декларации 2019:

 

Служители по ЗДСл

Декларация 1

Служители по КТ

Декларация 1

Декларация 2

 

Декларации 2018:

 

Служители по ЗДСл

Декларация 1

Декларация 2

Декларация 3

Служители по КТ

Декалрация 1

Декалрация 2

Декалрация 3

Декалрация 4