Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (чл.141-145 от ЗУТ)

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на

Столична община (ново строителство) - обекти от първа, втора и трета категория
Цена
Необходими документи
1.       Заявление по образец

2.       Копие от документ за собственост

3.       Виза

4.       Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3

Срок
1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

Правно основание
Приложение № 4, т. 7д от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и Указания за изчисляване на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, т. 1

Цена
за жилищни сгради - 0.20 лв. кв. м РЗП със сутерен за нежилищни сгради - 0.40 лв. кв. м РЗП със сутерен за идейни проекти - 30 % от цената на съответната услуга ( например 30% от цената за кв.м РЗП за жилищна сграда, при избрана жилищна сграда) за оценка на съответствие от ОЕСУТ (за IV и V категория) - завишава с 30 % от цената на съответната услуга (например 130% от цената за кв.м РЗП за нежилищна сграда, при избрана нежилищна сграда)

Освобождаване от такси в следните случаи
Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)

Подписан от
Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”

====================

Заявление-Образец