Регистриране на техническите паспорти на строежите

Необходими документи

•      Два броя оригинални технически паспорта

•      Магнитен носител

•      Заявление по образец

•      Копие от разрешение за строеж

•      Разрешение за строеж (копие)

Пояснения

Услугата се извършва от: Дирекция “Общински строителен контрол” при разрешения за строеж издадени от Главния архитект на Столична община.

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Приложение №9, т. 28а от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

10 лв. за обикновена (срок 14 дни); 15 лв. за бърза със срок 7 дни (150% от 10 лв. за обикновена услуга), 20 лв. за експресна със срок 3 дни (200% от 10 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Образец