Преработка на инвестиционен проект по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи

•        Заявление по образец

•        Копие от документ за собственост

•        Виза

•        Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3

•        Декларации по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Пояснения

Документите се подписват от: – заповед - главен архитект на Столична община – инвестиционни проекти - директор на дирекция „Общински строителен контрол”

Срок

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

Правно основание

Приложение № 4, т. 7г от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Цена

50 % от размера на таксата на услуга Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на Столична община (съществуващи сгради) за преустройство и реконструкция за обекти от първа, втора и трета категория

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община или Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”

Образец-За одобряване