Презаверка на разрешения за строеж, издадени от Главния архитект

Необходими документи

•      Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)

•      Копие от разрешение за строеж

•      Документ, удостоверяващ етапа на извършеното строителство

Срок

14 дни от подаване на заявлението

Правно основание

Чл.153, ал. 4 от ЗУТ

Цена

50% от таксите по Приложение № 4, т. 7, таблица 1.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Образец-Презаверяване