Предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж

Заверка на екзекутиви четвърта и пета категория
 
Необходими документи

Заявление по образец
Копие от документ за собственост
Разрешение за строеж
Екзекутивни проекти по всички части

Срок

1 месец

Правно основание

Приложение № 4, т. 13 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

30% от услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградноинсталационни проекти за преустройство и реконструкция

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Образец-Предаване на екзекутивна документация