" Заявление за одобряване на подробен устройствен план"

Услуга:

 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Общината издава документ, удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните устройствени планове. Общината издава удостоверение за идентифициране на недвижими имоти по кадастрални и регулационни планове, действали по различно време (определяне на идентичност на поземлен имот).

 

На основание на:

 

Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 6

Орган по предоставянето на административната услуга:

Длъжностно лице в отдел АТО и С

 

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

За стока на действие на ПУП

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

 

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд

 

" Заявление за одобряване на подробен устройствен план"