Одобряване на проект за ПУП,РУП (чл.124, ал.3 от ЗУТ)

Необходими документи
1.      Заявление по образец

2.      Копие от документ за собственост

3.      Проект за предложение

4.      Актуална скица /цветно копие/

Срок
14 дни след приемателния протокол ОЕСУТ

Правно основание
чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Цена
В зависимост от дка, в рамките които влиза планът: до 1 дка - 400,00 лв.; до 10 дка - 500,00 лв.; над 10 дка - 600,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи
Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Образец