Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти