Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти

Срок

30 дни

Правно основание

Приложение № 4, т. 10а от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от типа и броя обекти: за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн - 100,00 лв. за брой; за преместваеми обекти по индивидуален проект 300,00 лв. за брой

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.