издаване на разрешение за строеж на ограда (чл.148 от ЗУТ във връзка с изискванията на чл. 48 от ЗУТ)