издаване на виза за инвестиционно проектиране (чл.140, ал.1,2,3 от ЗУТ)

Издаване на виза за инвестиционно проектиране

 
 

Описание на услуга

Правна уредба

Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 140, ал. 2 и ал. 3

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Общината

 

Характеристика на услугата и резултатите от изпълнението й

Услугата предоставя възможност за издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ.

Предмет на услугата е издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ, съответно решение за отказ за издаване, по искане на лицето или въз основа на акт на съда.

С този документ се удостоверява съществуването на урегулиран поземлен имот (урегулиран имот), за който, в съответствие с действащ подробен устройствен план, са определени неговите граници, размери, площ, физически и други характеристики, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство (установен начин и характер на застрояване). Документът е предназначен да послужи за: предоставяне на изходна информация, необходима при възлагане изработването на инвестиционни проекти за строежи в имота; доказване пред трети лица възможностите за застрояване на имота; даване на разрешение за проектиране за урегулирания имот.

Документът е валиден към датата на издаването му.

Документът е предназначен да послужи за:

предоставяне на изходна информация, необходима при възлагане изработването на инвестиционни проекти за строежи в имота;

доказване пред трети лица възможностите за застрояване на имота;

даване на разрешение за проектиране за урегулирания имот.

В разрешението за проектиране се определя начина и характера на застрояването му със сгради на основното и допълващото застрояване в съответствие с предвиждането на действащия подробен устройствен план, и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство, като се укажат всички точни мерки, коти, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване на урегулирания имот, а в предвидените случи и в съседния урегулиран имот, както и да се укажат евентуалните отклонения от правилата и нормативи за застрояване.

 

I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

 

II. Заявител

Собственик на поземлен имот, негов законов представител или пълномощник, административен орган, съдът

 

IІІ. Необходими документи

1. Заявление за издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (по образец);

2. Документ за собственост, учредено право на строеж, договор за наем;

3. Документ за уредени придаваеми части към имота (ако има такива);

4. Документи, доказващи наличието на съгласие (писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване);

5. Копие от удостоверение за наследници  (при необходимост);

6. Договор в нотариална форма с останалите собственици (при проектиране в съсобствен имот);

7. Разрешение за ползване (при преустройство или промяна на предназначението на сграда или на част от нея);

8. Разрешение за строеж (при преустройство или промяна на предназначението по време на строителството);

9. Нотариално заверен документ за упълномощаване или попечителство (в случаите, в които заявлението се подава от упълномощено лице);

10. Документ за платена такса.

 

ІV. Вътрешен ход на процедурата

Срокът за изпълнение на услугата е 14-дневен, считано от датата на подаване на заявлението в службата по регистрация на Общината. В случаите, когато искането не отговаря на изискванията, на заявителя се отправя покана за отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация, като сроковете за произнасяне започват да текат от датата на отстраняване на недостатъците.

Административната услуга се заявява с подаване на собственоръчно попълнено и подписано заявление пред служителя по регистрация от заинтересованото лице.

Ако заявяването се извършва от упълномощено от него лице, то заявяването става с подаване на собственоръчно попълнено и подписано заявление от упълномощеното лице и копие от нотариално заверен документ за упълномощаване или попечителство.

В разрешението за проектиране се определят начинът и характерът на застрояването му със сгради на основното и допълващото застрояване в съответствие с предвиждането на действащия подробен устройствен план, и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство, като се укажат всички точни мерки, коти, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване на урегулирания имот, а в предвидените случаи- и в съседния урегулиран имот, както и да се укажат евентуалните отклонения от правилата и нормативите за застрояване.

Визите за проектиране се подписват от Главния архитект на Общината.

Издадени Виза за проектиране или Акт за отказ се получават в службата по регистрация на Общината не по-късно от 14 дни след подаване на заявлението по услугата.

 

V. Такси

Размерът на таксата се определя с Наредба на Общинския съвет.

 

 
Указание за използване

Съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, Приложение 9 към Глава Трета таксата за услугата е:

 

Обикновена услуга

Срок: 14 дни

Такса:

-  на основание чл. 140, ал. 1 - 40 лв.

-  на основание чл. 140, ал. 3 - 150 лв.

Бърза услуга

Срок: 7 дни

Такса:

-  на основание чл. 140, ал. 1 - 60 лв.

-  на основание чл. 140, ал. 3 - 225 лв.

Експресна услуга

Срок: 3 дни

Такса:

-  на основание чл. 140, ал. 1 - 80 лв.

-  на основание чл. 140, ал. 3 - 300 лв.

 

Таксата може да се заплати:

В брой в касата на общинската администрация;

Безкасово по банкова сметка, обявена на Интернет страницата на общината.

========================================================================================

 

Заявление-Образец