Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ /без чл. 41, ал. 2 от ЗУТ/

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ /без чл. 41, ал. 2 от ЗУТ/

Необходими документи

•      Заявление по образец

•      Копие от документ за собственост

•      Скица от действащия регулационен план /цветно копие на хартия/

•      Мотивирано предложение /ако е необходимо/

Срок

14 работни дни

Правно основание

чл. 140, ал. 3 от ЗУТ /без чл. 41, ал. 2 от ЗУТ/

Цена

150 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план
 
Необходими документи

Заявление по образец
Копие от документ за собственост
Скица от действащия регулационен план /цветно копие на хартия/
Мотивирано предложение /ако е необходимо/

Срок

Обикновена услуга: 14 дни

Правно основание

чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ

Цена

40 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Образец-Издаване на виза