Заявление за даване на съгласие за изработване на ПУП