издаване на разрешение за строеж (чл.148 от ЗУТ)

Необходими документи
1.       Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)

2.       Виза за проектиране /цветно копие/

3.       Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект

4.       Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ

5.       Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)

6.       Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория)

7.       Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

8.       Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони)

9.       Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)

10.   Други

Срок
Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряване на проекта /когато това е поискано/ или в 7 дневен срок от одобряването, съгласно чл. 148 ал. 4 от ЗУТ.

Правно основание
Приложение № 4, т. 7, тире 2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена
25% от таксите по Приложение № 4, т. 7, таблица 1

Освобождаване от такси в следните случаи
Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)

Подписан от
Главен архитект на Столична община