Търговия на открито в имоти частна собственост

 При упражняване на търговска дейност на открито в имоти частна собственост търговците (физически и юридически лица) заявяват работно време в районната администрация по местонахождение на имота.

 Заявлението  (по образец) в два екземпляра се подава до кмета на района при започване на дейността.

 В заявлението се посочват следните данни:

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;

- точен адрес, вид и площ на съоръжението;

- вида на стоките, с които ще се търгува;

- работно време.

  Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните документи:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

- други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

Когато заявителят е земеделски производител, към заявлението се прилагат копия от:

- анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;

- регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;

- други документи, на които лицето се позовава.

Срок : 7 (седем) дневен срок от подаването му.

Изисквания:

 Търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:

1. заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост;

2. копие от документа за произход на стоките;

3. документи изискуеми от други нормативни актове.

 При промяна на обстоятелствата търговецът е длъжен в 14-дневен срок от  настъпването им да информира кмета на района .

Работното време за извършване на търговия на открито в имоти частна собственост се определя в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.

 Не могат да бъдат предмет на търговска дейност на открито в имоти частна собственост:

1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;

2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;

3. петролни продукти и дериватите им;

4. вино и спиртни напитки;

5. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

 

Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственотст. СВАЛИ ОТ ТУК