ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В СГРАДАТА НА 54 СУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда конкурс на основание  разпоредбите на ЗОС, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА18-РД09-706/16.07.2018г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД18-РД56-137/19.07.2018г. на кмета на СО район „Надежда“ с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 54-то СУ „Св. Иван Рилски“ , разделено на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Ученически стол (кухня-майка) с площ 506 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 68134.1381.2202.1, цялата със застроена площ от 751 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1381.2202 по КККР на район „Надежда“, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ I – 322 –за училище, кв. 41, м. „ж.к. Толстой“ по действащ регулационен план, одобрен с Решение № 644 по Протокол № 52/21.11.2013г. на СОС, находящи се на адрес: гр. София, СО-район „Надежда“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 38

Начална конкурсна месечна наемна цена- 272.00лв. /двеста седемдесет и два лева/ без ДДС

Обособена позиция № 2: Ученически бюфет с площ 21.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 68134.1381.2202.1, цялата със застроена площ от 751 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1381.2202 по КККР на район „Надежда“, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ I – 322 –за училище, кв. 41, м. „ж.к. Толстой“ по действащ регулационен план, одобрен с Решение № 644 по Протокол № 52/21.11.2013г. на СОС, находящи се на адрес: гр. София, СО-район „Надежда“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 38

Начална конкурсна месечна наемна цена- 12.00лв. /дванадесет лева/ без ДДС

1.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 от 08:30 ч. на 24.07.2018г. до 17:00 часа на 22.08.2018г (включително).

2.Цена на конкурсната документация  е 60.00 /шестдесет/ лева с включено ДДС.

3.Гаранция за участие в конкурса 100.00 /сто/ лева.

4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 08:30 ч. на 24.07.2018г. до 17:00 часа на 22.08.2018г (включително).

5. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационните табла в сградата на район „Надежда“ и Столична община  и в един национален ежедневник.

6. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от от 08:30 ч. на 24.07.2018г. до 17:00 часа на 22.08.2018г (включително).

7. Конкурсът ще се проведе на 23.08.2018г. (четвъртък) от 10,00 ч. в сградата на СО-район „Надежда“, ул.“ Кирил Дрангов“ 55 етаж. 3 – заседателна зала.

8. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-49, 02/495-17-98 отдел „ПНО“

Документация - "Организиране на ученическо столово хранене в сградата на 54-то СУ „Св. Иван Рилски“ по обособени позиции"