ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В СГРАДАТА НА 102 ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  организира и провежда конкурс на основание  разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА18-РД09-574/06.06.2018г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД18-РД56-113/18.06.2018г. на кмета на СО район „Надежда“  с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 102 ОУ „Панайот Волов“.

I. Предмет на конкурса - отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 102 ОУ „Панайот Волов“, АОС № 1892/04.06.2012г., адрес: гр. София, ул. „Звезда“ № 3, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на стол разливно с площ 21.00кв.м., разположен в сградата на 102 ОУ „Панайот Волов“, с идентификатор 68134.1386.206.3 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК.

Наемна цена- 23.00лв. /двадесет и три лева/ без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на бюфет с площ 12.50кв.м., разположен в сградата на 102 ОУ "Панайот Волов", с идентификатор 68134.1386.206.3 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК.

Наемна цена- 14.00лв. /четиринадесет лева/ без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

1.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08:30 ч. на 25.06.2018г. до 17:00 часа на 24.07.2018г (включително)

2.Цена на конкурсната документация   е 60 /шестдесет/ лева с включено ДДС.

3.Гаранция за участие в конкурса 100,00/сто/ лева.

4.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 08:30 на 25.06.2018г. до 17:00 часа на 24.07.2018г (включително)

5.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

6.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 на 25.06.2018г. до 17:00 часа на 24.07.2018г (включително)

7.Конкурсът ще се проведе на 25.07.2018г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

8.В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-49, 02/495-17-98 отдел „ПНО“

Удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за конкурс с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 102 ОУ „Панайот Волов“ - 26.07.2018г.

Документация