ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В СГРАДАТА НА 101 СУ „БАЧО КИРО“ И СГРАДАТА НА 16 ОУ „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”  организира и провежда конкурс на основание  разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА18-РД09-574/06.06.2018г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД18-РД56-113/18.06.2018г. на кмета на СО район „Надежда“ с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 101 СУ „Бачо Киро“ и сградата на 16 ОУ „Райко Жинзифов“

I. Предмет на конкурса - отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 101 СУ „Бачо Киро“, АОС № 2012/14.11.2012г., адрес: гр. София, ул. „Илинденско въстание“ № 36 и 16  ОУ „Райко Жинзифов“, АОС № 2748/09.05.2016г., адрес: гр. София, ул. „Дравски бой“ № 7 на територията на СО – район „Надежда ", разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на стол кухня майка с площ  420.00кв.м., разположен в сградата на 101 СУ „Бачо Киро“, с идентификатор 68134.1386.517.2 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК, и стол разливно с площ 46.00 кв.м., разположен в сградата на 16 ОУ „Райко Жинзифов“ с идентификатор: 68134.1386.2825.1 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК.

Наемна цена- 251.00лв. /двеста петдесет и един лева/ без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на бюфет с площ 24,00кв.м., разположен в сградата на 16 ОУ "Райко Жинзифов", с идентификатор 68134.1386.2825.1 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 13,00лв. /тринадесет лева / без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 3: Отдаване под наем на бюфет в столова с площ 62,00кв.м, разположен в сградата на 101 СУ „Бачо Киро“, с идентификатор 68134.1386.517.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК.

Наемна цена  -34.00лв./тридесет и четири лева/ без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 4: Отдаване под наем на бюфет с площ 11.50кв.м, разположен в сградата на 101 СУ „Бачо Киро“, с идентификатор 68134.1386.517.3 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК.

Наемна цена  - 13.00лв. /тринадесет лева/ без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 5: Отдаване под наем на бюфет с площ 12.70кв.м, разположен в сградата на 101 СУ „Бачо Киро“, с идентификатор 68134.1386.517.7 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на ИД на АГКК.

Наемна цена  - 14.00лв./ четиринадесет лева/ без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

1.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08:30 ч. на 22.06.2018г. до 17:00 часа на 23.07.2018г (включително)

2.Цена на конкурсната документация   е 60/шестдесет/ лева с включено ДДС.

3.Гаранция за участие в конкурса 100,00/сто/ лева.

4.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 08:30ч на 22.06.2018г. до 17:00 часа на 23.07.2018г (включително)

5.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

6.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30ч на 22.06.2018г. до 17:00 часа на 23.07.2018г (включително)

7.Конкурсът ще се проведе на 24.07.2018г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала.

8.В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация:тел. 02 495 -11-49, 02/495-17-98 отдел „ПНО“

Заповед за удължаване на конкурс за столово хранене в сградата на 101 СУ "Бачо Киро" и в сградата на 16 ОУ "Райко Жинзифов"

Документация - ученическо столово хранене в сградата на 101 СУ „Бачо Киро“ и сградата на 16 ОУ „Райко Жинзифов“